Flygresor och långsiktigt hållbar energi

För den som funderar över flygandets miljöeffekter så kan undersidan Är flyget hållbart på Svenskt flygs hemsida vara intressant läsning. Jag gissar att uppgifterna är pålitliga men de går säkert att föra fram hållbarheten inom flygindustrin på olika sätt. Det skulle vara viktigt med en mera allvarlig och allmän diskussion gällande flygresor och transporter och dess miljöeffekter.

Jag tror att flygresandet inte under min livstid kommer att bli något som man kan kalla ett miljösmart sätt att resa på men nyligen förklarade jag åt en vän varför jag tog tåg och båt tur och retur till Rotterdam från Helsingfors. Jag menade att det är för att vi måste vänja oss vid att resa långsammare för att det är lika med miljövänligare. Då påpekade hon att flygen håller på att utveckla och ställa om till att använda mera långsiktigt hållbar energi.

Det ledde till att jag försökte sätta mig in i hur det egentligen ser ut på den fronten idag. Så här skriver man på Svenskt flygs hemsida (de är ju partiska men gissar att de inte vågar annat än skriva fakta som stämmer):

Fakta är att flyget i dagsläget står för 2 % av de globala koldioxidutsläppen. Bedömningen av FN:s klimatpanel är att flygets andel kan komma att utgöra 3 % 2050. Utsläppen från inrikesflyg är 1 %, vilket är lägre än för tjugo år sedan…

…Flygbränslet kommer idag till mer än 99,9 procent från fossila källor. Sex procent av råoljan som bearbetas av raffinaderier blir flygbränsle. Förbränningen av flygbränslet ger i sin tur koldioxid, som bidrar med 2% av de globala koldioxidutsläppen. Sett över världen 1990-2006 är flygets andel av utsläppen ungefär konstant, eftersom övriga utsläpp (tyvärr) också ökat med ca 3 procent per år…

…Att utsläppen sker på hög höjd gör att de kan ha en något större klimatpåverkan men den vetenskapliga osäkerheten är mycket stor kring detta. Viss del av denna påverkan kan eventuellt undvikas genom att flyga annorlunda men det pågår forskning kring detta vilket förhoppningsvis kommer att ge ett säkrare underlag.

Sedan påverkar själva flygplanstillverkningen klimatet liksom flygplatsers verksamhet och resorna till och från flygplatser. Hela industrin arbetar för att minska klimatpåverkan inom samtliga delar av flygindustrin.

Långsiktigt hållbara biobränslen för flyget kommer att certifieras de närmaste åren. Till skillnad från flera övriga branscher tittar flyget nämligen enbart på hållbara alternativa bränslen som inte konkurrerar med matproduktion eller odlingsbar mark. I Sverige finns planer på att producera flygbränsle från skog och skogsavfall.

I framtiden är alger en tänkbar råvara för flygbränsle. Algernas stora produktivitet skulle kunna ge tillgång till ersättning av oljan och t ex flygbränsle, utan att förbruka orimligt stora arealer. Det krävs dock fortsatt forskning och utveckling för att skynda på utvecklingen. Alternativa bränslen kan blandas med befintligt bränsle i den takt som utbudet ökar…

….Vi ser alla fram emot dagen då alla flygplan flyger på biobränsle. Det kommer dock att dröja många år innan vi har en fullständig infrastruktur som kan förse världens flygplansflotta med alternativ till dagens flygbränsle.

Med begränsade mängder biobränsle är det mycket viktigt att öka flygets effektivitet.  Allt som kan sparas, kan sparas på det fossila bränslet. Flygmotorindustrin arbetar med att hitta lösningar som innebär minskad bränsleförbrukning, oavsett vilken typ av bränsle som används. Bränsleförbrukningen har hittills kunnat minskas med två procent per år genom att man minskat flygplanens motstånd, ökat verkningsgraden i motorerna och ökat lastfaktorn i flygplanen.

…det ökande resandet blir större än minskningarna. Det är just därför som vi inte slår oss till ro. Vi har en stor utmaning. Under 2007 tillverkades 228 miljoner ton flygbränsle, huvuddelen gick till civila flygplan och en tiondel till militärt flyg. Detta motsvarar 2,1 % av världens energiförbrukning.  Problemet är att flygtrafiken växer med 4-5% per år. Eftersom det samtidigt sker en effektivisering med 1,5-2,5 % per år ökar energiförbrukningen med 2-3%.

Denna utveckling tillåts inte att fortsätta, utan företag och samhällets aktörer har antagit utmaningen. ACARE satte därför år 2000 ett utmanande mål att halvera bränsleförbrukningen för nya flygplan till år 2020. För att därmed dubbla förbättringstakten utvecklas bl.a. nya motortyper. För att dessa skall bli effektiva måste ny teknik användas för att sänka motorernas vikt, till exempel med kompositer och nya höghållfasta metallegeringar…

Efterfrågan på resor och transporter med flyg väntas globalt växa med drygt fyra procent per år under de närmaste 20 åren. Lägst tillväxt spås i Europa. Den globala trafiktillväxten ställer krav på att flygtransporterna långsiktigt kan genomföras på ett för klimatet och samhället hållbart sätt. Flygets globala klimatpåverkan måste begränsas och buller och annan lokal miljöpåverkan minskas, för att möjliggöra flygets fortsatta tillväxt.

Ett långsiktigt hållbart flyg är möjligt, främst genom att den snabba tillväxten i sig driver fram en modernisering av flygplansflottorna. Flygplanstillverkarna räknar med att nya bränsleeffektivare flygplan som idag ännu inte levererats, om 20 år utgör tre fjärdedelar av världens flygplansflottor. De stigande bränslepriserna är en starkt pådrivande faktor för förnyelsen.

Så den som vill resa miljösmart de kommande åren får nog anlita andra fortskaffningsmedel än flyg.

IMG_2111

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.